We offer concert program translation-handout services including securing permissions from our translators for reprints, commissioning new translations, and text assembly and preparation. Please contact us for rates.

The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Biblické Písně

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Spanish (Español) translation: Canciones bíblicas


1. Oblak a mrákota jest vůkol něho [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * GER German (Deutsch) (Bible or other Sacred Texts) , title unknown
  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "Hay en torno a Él nube y tinieblas", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Oblak a mrákota jest vůkol něho,
Spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
Óheň předchází jej a zapaluje
vůkol nepřátele jeho.
Zasvěcujít' se po okršku světa blýskání jeho;
To vidouc země děsí se.
Hory jako vosk rozplývají
se před obličejem Hospodina,
Panovníka vší země.
A slávu jeho spatřují všichni národové.


2. Skrýše má a paveza má Ty jsi [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "Tú eres mi refugio y mi escudo", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Skrýše má a paveza má Ty jsi,
Na slovo vzaté očekávám.
Odstuptež ode mne, nešlechetníci,
Abych ostříhal přikázáni Boha svého.
Posiluj mne, bych zachován byl,
A patřil ku stanoveným Tvým ustavičně.
Děsí se strachem před Tebou tělo mé,
Nebo soudů Tvých bojím se náramně.


3. Slyš o Bože! slyš modlitbu mou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "¡Da oídos, Dios, a mi oración!", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Slyš o Bože! slyš modlitbu mou,
Neskrývej se před prosbou mou.
Pozoruj a vyslyš mne;
Nebot' naříkám v úpění svém,
A kormoutím se.
Srdce mé tesklí ve mně,
A strachové smrti přišli na mne,
A hrůza přikvačila mne.
I řekl jsem: Ó bych měl křídla
Jako holubice,
Zaletěl bych a poodpočinul.
Aj, daleko bych se vzdálil,
A prěbýval bych na poušti.
Pospíšil bych ujíti větru
Prudkému a vichřici.


4. Hospodin jest můj pastýř [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "El Señor es mi pastor", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Hospodin jest můj pastýř;
Nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
K vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje;
Vodí mne po stezkách
Spravedlnosti pro jméno své.
Byt' se mi dostalo jíti
Přes údolí stínu smrti:
Nebudut' se báti zlého,
Nebo Ty se mnou jsi;
A prut Tvůj a hůl Tvá,
Tot' mne potěšuje.


5. Bože! Bože! píseň novou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "¡Dios! ¡Dios! Una canción nueva", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Bože! Bože! píseň novou
Zpívati budu Tobě na loutně,
A žalmy Tobě prozpěvovati.
Na každý den dobrořečiti budu Tobě
A chváliti jméno Tvé na věky věků.
Hospodin jistě veliký jest
A vší chvály hodný,
A velikost jeho
Nemůž vystižena býti.
O slávě a kráse a velebnosti Tvé,
I o věcech Tvých předivných mluviti budu.
A moc přehrozných skutků Tvých
Všichni rozhlašovati budou;
I já důstojnost Tvou
Budu vypravovati.


6. Slyš, o Bože, volání mé [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Slyš, o Bože, volání mé,
Pozoruj modlitby mé!
Nebo jsi býval útočiště mé
A pevná věže před tváří nepřítele.
Budu bydleti v stánku Tvém na věky,
Schráním se v skrýši křídel Tvých.
Bože! Bůh silný můj Ty jsi,
Tebe t' hned v jitře hledám,
Tebe žízní duše má,
Po Tobě touží tělo mé,
V zemi žíznivé a vyprahlé,
V níž není vody;
A tak, abych Tobě dobrořečil
A s radostným rtů prozpěvováním
Chválila by Tě ústa má.


7. Při řekách babylonských [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship

Based on

See other settings of this text


Při řekách babylonských,
Tam jsme sedávali a plakávali,
Rozpomínajíce se na Sion.
Na vrby v té zemi
Zavěšovali jsme citary své,
A když se tam dotazovali nás ti,
Kteříž nás zajali,
Na slova písničky říkajíce:
Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
Odpovídali jsme:
Kterakž bychom mohli zpívati
Píseň Hospodinovu
V zemi cizozemců?
Jestliže se zapomenu na tebe,
O Jeruzaléme,
O, zapomeniž i pravice má umění svého.


8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou;
Nebot' jsem opuštěný a ztrápený.
Soužení srdce mého rozmnožují se,
Z úzkostí mých vyved' mne.
Smiluj se nade mnou!
Viz trápení mé a bídu mou
A odpust' všecky hřichy mé.
Ostříhej duše mé a vytrhni mne
At' nejsem zahanben,
Nebot' v Tebe doufám.


9. Pozdvihuji očí svých k horám [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Pozdvihuji očí svých k horám,
Odkud by mi přišla pomoc.
Pomoc má jest od Hospodina,
Kterýž učinil nebe i zemi.
Nedopustít', aby se pohnouti
Měla noha Tvá,
Nebo nedřímet' strážný Tvůj.
Aj, nedřímet', ovšem nespí ten,
Kterýž ostříhá Izraele.


10. Zpívejte Hospodinu píseň novou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Zpívejte Hospodinu píseň novou,
Nebot' jest divné věci učinil;
Zvuk vydejte, prozpěvujte
A žalmy zpívejte.
Zvuč, moře, i to, což v něm jest;
Okršlek světa, i ti, což na něm bydlí.
Řeky rukama plesejte,
Spolu s nimi i hory prozpěvujte.
Plesej, pole, a vše, což na něm;
Plesej, země, zvuč i moře,
I což v něm jest.


Classical Vocal Reprints