The LiederNet Archive
This website stores both public-domain AND copyright-protected material.
It is illegal to copy and distribute material marked copyright without permission.
**** YES, THAT INCLUDES CONCERT PROGRAMS. ****


Biblické Písně

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Spanish (Español) translation: Canciones bíblicas


1. Oblak a mrákota jest vůkol něho [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): GER SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * GER German (Deutsch) (Bible or other Sacred Texts) , title unknown
  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "Hay en torno a Él nube y tinieblas", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Oblak a mrákota jest vůkol něho,
Spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
Óheň předchází jej a zapaluje
vůkol nepřátele jeho.
Zasvěcujít' se po okršku světa blýskání jeho;
To vidouc země děsí se.
Hory jako vosk rozplývají
se před obličejem Hospodina,
Panovníka vší země.
A slávu jeho spatřují všichni národové.


2. Skrýše má a paveza má Ty jsi [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "Tú eres mi refugio y mi escudo", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Skrýše má a paveza má Ty jsi,
Na slovo vzaté očekávám.
Odstuptež ode mne, nešlechetníci,
Abych ostříhal přikázáni Boha svého.
Posiluj mne, bych zachován byl,
A patřil ku stanoveným Tvým ustavičně.
Děsí se strachem před Tebou tělo mé,
Nebo soudů Tvých bojím se náramně.


3. Slyš o Bože! slyš modlitbu mou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "¡Da oídos, Dios, a mi oración!", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Slyš o Bože! slyš modlitbu mou,
Neskrývej se před prosbou mou.
Pozoruj a vyslyš mne;
Nebot' naříkám v úpění svém,
A kormoutím se.
Srdce mé tesklí ve mně,
A strachové smrti přišli na mne,
A hrůza přikvačila mne.
I řekl jsem: Ó bych měl křídla
Jako holubice,
Zaletěl bych a poodpočinul.
Aj, daleko bych se vzdálil,
A prěbýval bych na poušti.
Pospíšil bych ujíti větru
Prudkému a vichřici.


4. Hospodin jest můj pastýř [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "El Señor es mi pastor", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Hospodin jest můj pastýř;
Nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
K vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje;
Vodí mne po stezkách
Spravedlnosti pro jméno své.
Byt' se mi dostalo jíti
Přes údolí stínu smrti:
Nebudut' se báti zlého,
Nebo Ty se mnou jsi;
A prut Tvůj a hůl Tvá,
Tot' mne potěšuje.


5. Bože! Bože! píseň novou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)
Translation(s): SPA

Authorship

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  * SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , title 1: "¡Dios! ¡Dios! Una canción nueva", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Bože! Bože! píseň novou
Zpívati budu Tobě na loutně,
A žalmy Tobě prozpěvovati.
Na každý den dobrořečiti budu Tobě
A chváliti jméno Tvé na věky věků.
Hospodin jistě veliký jest
A vší chvály hodný,
A velikost jeho
Nemůž vystižena býti.
O slávě a kráse a velebnosti Tvé,
I o věcech Tvých předivných mluviti budu.
A moc přehrozných skutků Tvých
Všichni rozhlašovati budou;
I já důstojnost Tvou
Budu vypravovati.


6. Slyš, o Bože, volání mé [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Slyš, o Bože, volání mé,
Pozoruj modlitby mé!
Nebo jsi býval útočiště mé
A pevná věže před tváří nepřítele.
Budu bydleti v stánku Tvém na věky,
Schráním se v skrýši křídel Tvých.
Bože! Bůh silný můj Ty jsi,
Tebe t' hned v jitře hledám,
Tebe žízní duše má,
Po Tobě touží tělo mé,
V zemi žíznivé a vyprahlé,
V níž není vody;
A tak, abych Tobě dobrořečil
A s radostným rtů prozpěvováním
Chválila by Tě ústa má.


7. Při řekách babylonských [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship

Based on

See other settings of this text


Při řekách babylonských,
Tam jsme sedávali a plakávali,
Rozpomínajíce se na Sion.
Na vrby v té zemi
Zavěšovali jsme citary své,
A když se tam dotazovali nás ti,
Kteříž nás zajali,
Na slova písničky říkajíce:
Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
Odpovídali jsme:
Kterakž bychom mohli zpívati
Píseň Hospodinovu
V zemi cizozemců?
Jestliže se zapomenu na tebe,
O Jeruzaléme,
O, zapomeniž i pravice má umění svého.


8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou;
Nebot' jsem opuštěný a ztrápený.
Soužení srdce mého rozmnožují se,
Z úzkostí mých vyved' mne.
Smiluj se nade mnou!
Viz trápení mé a bídu mou
A odpust' všecky hřichy mé.
Ostříhej duše mé a vytrhni mne
At' nejsem zahanben,
Nebot' v Tebe doufám.


9. Pozdvihuji očí svých k horám [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Pozdvihuji očí svých k horám,
Odkud by mi přišla pomoc.
Pomoc má jest od Hospodina,
Kterýž učinil nebe i zemi.
Nedopustít', aby se pohnouti
Měla noha Tvá,
Nebo nedřímet' strážný Tvůj.
Aj, nedřímet', ovšem nespí ten,
Kterýž ostříhá Izraele.


10. Zpívejte Hospodinu píseň novou [
 text verified 1 time
]

Language: Czech (Čeština)

Authorship


Zpívejte Hospodinu píseň novou,
Nebot' jest divné věci učinil;
Zvuk vydejte, prozpěvujte
A žalmy zpívejte.
Zvuč, moře, i to, což v něm jest;
Okršlek světa, i ti, což na něm bydlí.
Řeky rukama plesejte,
Spolu s nimi i hory prozpěvujte.
Plesej, pole, a vše, což na něm;
Plesej, země, zvuč i moře,
I což v něm jest.


Classical Vocal Reprints
[ Download entire catalogue here ]